Uproszczona księgowość

Zakres prac:
a)   Prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego;
b)   Sporządzanie czytelnych comiesięcznych raportów z wynikami finansowymi;
c)   Prowadzenie ewidencji podatkowej PIT;
d)   Prowadzenie rejestrów VAT, VAT-UE, VAT-27;
e)   Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
f)   Sporządzanie deklaracji ZUS DRA właściciela
g)   Nielimitowane doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej działalności Klienta;
h)   Pełne reprezentowanie podatnika w przypadku kontroli podatkowej, skarbowej oraz ZUS;
i)   Aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów skarbowych NIP, CEIDG.
Ilosc dokumentów Cena brutto
od 1 do 10 100,00 zł
od 11 do 20 150,00 zł
od 21 do 30 200,00 zł
od 31 do 50 250,00 zł
od 51 do 100 300,00 zł
od 101 do 150 400,00 zł
od 151 do 200 500,00 zł
każde kolejne 50 dokumentów powyżej 200 100,00 zł
Ilość dokumentów jest liczona za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury.
Do ilości dokumentów liczona jest każda pozycja wpisana do książki oraz ewidencji pojazdów jeżeli jest prowadzona.
Sporządzenie zeznań rocznych PIT 30,00 zł
Ponowne zamknięcie okresu wymagające korekty z winy klienta 30,00 zł

Księgi handlowe

Zakres prac:
a) Ewidencja dokumentów księgowego wraz z kontrolą formalną i rachunkową;
b) Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o standard rachunkowości;
c) Prowadzenie rozrachunków i wyznaczanie wyniku finansowego ;
d) Prowadzenie ewidencji podatkowej CIT/PIT;
e) Prowadzenie rejestrów VAT, VAT-UE, VAT-27;
f) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
g) Sporządzenie deklaracji podatkowych i wysyłka drogą elektroniczną do US;
h) Nielimitowane doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej działalności Klienta;
i) Pełne reprezentowanie podatnika w przypadku kontroli podatkowej, skarbowej oraz ZUS;
j) Aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów skarbowych.
Ilosc dokumentów Cena brutto
od 1 do 10 400 zł
od 11 do 25 600 zł
od 26 do 50 750 zł
od 51 do 75 900 zł
od 76 do 100 1.050 zł
każde kolejne 25 dokumentów powyżej 100 200 zł
Ilość dokumentów jest liczona za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury.
Do ilości dokumentów liczona jest każda pozycja dziennika księgowań (raport kasowy oraz wyciąg bankowy traktowane są jako pojedyncze pozycje, bez względu na ilość operacji).
Ponowne zamknięcie okresu wymagające korekty z winy klienta 50
Sprawozdanie roczne średnio miesięczna cena
Opracowanie Polityki Rachunkowości 200 zł

Kadry i Płace

Comiesięczna obsługa płac i ZUS: umowy o prace 20 zł za osobę
umowy cywilnoprawne 15 zł za osobę
Zakres prac:
- przygotowanie listy płac (obliczenie składek ZUS, podatków, obciążeń, dodatków, premii, nadgodzin);
- przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych;
- przygotowanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami.
Comiesięczna obsługa kadrowa: umowy o prace 20 zł za osobę
Zakres prac:
- prowadzenie akt osobowych;
- prowadzenie kart urlopowych;
- prowadzenie kart zasiłkowych;
- kontrola ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
Przygotowanie kompletu dokumentów przy zatrudnianiu pracowników:
(opłata jednorazowa od każdej nowozatrudnionej osoby)
umowy o prace 50 zł za osobę
umowy cywilnoprawne 20 zł za osobę
Zakres prac:
- przygotowanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
- przygotowanie wymaganych przepisami Prawa Pracy dokumentów w momencie przyjmowania i zwalniania pracownika w tym założenie teczki osobowej pracownika;
- przygotowanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS pracowników i zleceniobiorców;
- przygotowanie rozwiązań umowy oraz świadectw pracy.
Przygotowanie rocznych deklaracji PIT-4, PIT-8A, PIT-11. 15 zł za sztukę
Opracowanie Regulaminu Pracy 300 zł
Opracowanie Regulaminu Wynagradzania 300 zł
Opracowanie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych 300 zł
Opracowanie zakresów czynności wg stanowisk pracy 80 zł za godzinę

Pozostałe Usługi

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS sporządzenie wniosku 20 zł za sztukę + opłata skarbowa
załatwienie formalności w imieniu klienta 15 zł za sztukę
Wnioski do PUP - staże, prace interwencyjne, refundacje kosztów wynagrodzenia, szkolenia sporządzenie wniosku 100 zł
comiesięczne rozliczenia 40 zł
Wnioski do PUP na podjęcie działalności 200 zł
Wnioski do PFRON wniosek zgłoszeniowy 150 zł
kolejne wnioski 50 zł od osoby
Sporządzanie sprawozdań statystycznych 80 zł za godzinę
Sporządzenie zeznań rocznych PIT dla klientów biura 30 zł
Sporządzenie delegacji krajowej 15 zł
zagranicznej 25 zł
Korekty błędnych rozliczeń (obcych) związanych z ZUS, VAT, PIT, CIT 80 zł za godzinę
Konsultacje i doradztwo księgowe, doradztwo podatkowe oraz usługi dotyczące finansowej i formalnej strony prowadzonej działalności – tylko dla osób niebędącymi klientami biura 150 zł za godzinę
Sporządzanie innych pozostałych dokumentów, deklaracji, sprawozdań, analiz, wniosków niewchodzących w zakres miesięcznej obsługi. 80 zł za godzinę